LUA squish

LUA squish

An online LUA minifier (uses squish by Matthew Wild)